Hadieth 5: Al-Bid3ah (de Innovatie)

Categorie: 40 Nawawie

De vijfde hadieth:
Al-Bid3ah (de innovatie)
  عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذا ما لَيس مِنهُ فَهو رَدٌّ  رَواهُ البُخارِيُّ ومُسلِمٌ. وفي رِوايةٍ لِمُسلِمٍ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنا فَهو رَدٌّ  

Transcriptie:

3an 3aa’ishata radiya-llaahu 3anhaa qaalat: qaala rasoelu-llaahi salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: ” Man ahdatha fie amrinaa haadhaa maa laysa minhu fahuwa radd.” Rawaahu-l-Bukhaarie wa-Muslim.

Wa-fie riwaayatin li-Muslim: ” Man 3amila 3amalan laysa 3alayhi amrunaa fahuwa radd.”

 Vertaling:
3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald, zij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Al wie in onze zaak iets innoveert wat er niet toe behoort, voorwaar, het is verworpen.”

En in een uitspraak bij imaam Muslim: “Al wie een daad verricht die niet volgens onze zaak is, voorwaar, het is verworpen.”

 

De beoordeling van de hadieth:
Deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim

 

Biografie van 3aa’ishah bint Aboe Bakr radiya-llaahu 3anhum
3aa’shah radiya-llaahu 3anhaa de moeder der gelovigen is de dochter van Aboe Bakr a-Ssiddieq. Haar moeder is Umm Roemaan bint 3aamir ibn 3uwaymir, één van de nakomelingen van Kinaanah. Ze is één van de vrouwen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam huwde met haar drie jaar vóór zijn emigratie naar al-Madienah, en twee jaar na de dood van Khadiedjah radiya-llaahu 3anhaa. 3amr ibn al-3aas heeft verhaald, hij zei: “Ik vroeg de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: “Wie onder de mensen heb je het meeste lief?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ” 3aa’ishah.” Ik vroeg toen: “En wie onder de mannen?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: ” Haar vader.”1

Ze was de meest geleerde vrouw ooit betreffende de Islaam, en in het bijzonder: jurisprudentie, geneeskunde en Arabische poëzie. Velen onder de metgezellen en de taabi3ien gingen naar haar om naar de kennis van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam te vragen.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam stierf toen zij achttien jaar oud was.

Ze is op 19-09-58 Hidjrah gestorven met een leeftijd van ongeveer 62 jaar radiya-llaahu 3anhaa.

 

Uitleg:

“Al wie
Dit betreft elke persoon, behalve de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

in onze zaak
De zaak van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is de Islaam waarmee hij gekomen is en die naar hem geopenbaard is. Ook betekent “onze zaak” het oordeel dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft geveld. Deze woorden wijzen op het feit dat het hier een zaak van aanbidding betreft en geen zaak van pure algemene handelingen.

iets
Dit betreft elke aanbidding, de manier van een aanbidding en een middel van de aanbidding.

innoveert
Innovatie betekent taalkundig: een invoering van iets nieuws. Technisch (Islamitisch) betekent het: een uitgevonden wijze in de godsdienst, die in strijd is met de wetgeving, en waarmee aanbidding beoogd wordt.

wat er niet toe behoort
Dit wijst op het feit dat hetgeen dat in de godsdienst geïnnoveerd wordt niet tot de godsdienst behoort die Allaah subhaanahu wa-ta3aala geopenbaard heeft. Ook betekent dit: waarmee de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam niet gekomen is.

voorwaar, het is verworpen.
Hiermee benadrukt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam dat die zaak verworpen is binnen de Islaam, wat betekent dat het door Allaah subhaanahu wa-ta3aala niet geaccepteerd wordt. Ook betekent het dat die zaak bedorven is.

 

Al-Bid3ah (innovatie)

De beschrijving:een uitgevonden wijze in de godsdienst, die in strijd is met de wetgeving, en waarmee aanbidding beoogd wordt.

Uitleg beschrijving: elke zaak waarmee toenadering tot Allaah subhaanahu wa-ta3aala wordt gezocht en die niet door Allaah subhaanahu wa-ta3aala of de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is voorgeschreven, is een bid3ah, en daarmee verboden, bedorven en niet geaccepteerd. Soorten bid3ah: er bestaan twee hoofdsoorten van bid3ah, te weten:

 1. Al-Bid3ah al-haqieqiyyah “de ware bid3ah” dit is een zaak die in zijn geheel geïnnoveerd is en niet tot de Sunnah van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam behoort, zoals:

a.       De viering van de geboortedag van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.
b.      De uitspraak dat er geen voorbeschikking bestaat.
c.       Het oordelen over een zondaar als een ongelovige.

 

 1. Al-Bid3ah al-idaafieyyah “de toegevoegde innovatie” dit is een manier die aan een voorgeschreven aanbidding is toegevoegd en die niet tot de manier van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam behoort, zoals:

a.       De manier van het gedenken van Allaah subhaanahu wa-ta3aala, middels kralen.
b.      Het oproepen tot Allaah subhaanahu wa-ta3aala middels een toneelspel.

 

Definitie:Aanbiddingen zijn verboden totdat er een geldig bewijs komt dat de aanbidding voorschrijft.Ook is elke manier van aanbidding verboden totdat er een bewijs komt dat deze manier voorschrijft.

Het innoveren en het verrichten van een innovatie binnen de Islaam is een grote zonde waar de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam regelmatig en in verschillende ahaadieth voor gewaarschuwd heeft, zoals hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam bij de afscheidsbedevaart zei: “Voorwaar, ik heb niets nagelaten onder hetgeen wat jullie tot Allaah doet toenaderen of ik heb jullie ermee bevolen. En ik heb niets nagelaten onder hetgeen wat jullie verre laat van Allaah en tot het hellevuur doet toenaderen of ik heb het jullie verboden.”2

Djaabir ibn 3abdu-llaah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “…voorts, voorzeker, de beste spraak is het Boek van Allaah, en de beste leiding is de leiding van de Profeet. En de meest slechte onder de zaken zijn de innovaties ervan, voorzeker elke bid3ah is een dwaling.”3Zo zegt imaam Maalik: “De latere onder deze gemeenschap zullen niet rechtschapen worden, behalve middels hetgeen waarmee de eersten rechtschapen zijn geworden, voorwaar, wat toen geen godsdienst was zal nu ook geen godsdienst zijn.”  

Imaam al-Albaanie heeft gezegd: “De bedoelde bid3ah die door de voorschrijver4 als dwaling aangemerkt wordt”, is:

         Alles wat in strijd is met de Sunnah betreffende uitspraken, daden, geloofsovertuigingen, al is het een idjtihaad (een mening van een hooggeleerde);

         Elke zaak waarmee toenadering tot Allaah subhaanahu wa-ta3aala wordt gezocht, en wat de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam verbiedt;

         Elke zaak die niet voorgeschreven kan worden behalve middels een voorschrifttekst, en waarover geen voorschrifttekst gekomen is, is een bid3ah behalve als het uitgeoefend wordt door een metgezel;

         Al wat aan een aanbidding toegevoegd wordt, dat tot de gewoonten van de ongelovigen behoort;

         Hetgeen wat de latere “geleerden” als aanbevolen hebben aangemerkt, terwijl er geen bewijs voor is;

         Elke aanbidding waarvan de manier niet overgeleverd is, behalve in een hadieth die da3ief is of mawdoe35;

         Overdrijving in de aanbidding;

         Elke aanbidding die de voorschrijver algemeen heeft gehouden, en de mensen beperkt hebben met een plek, tijd, wijze of aantal.

Definitie: Als de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam een zaak niet verricht heeft, en er was in zijn tijd behoefte aan, en er was geen belemmering om het te verrichten, dan is het een bid3ah als men het na hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam verricht. Vb.: het aanleggen van lijnen om de rijen van degenen achter de imaam recht te zetten. En als de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam een zaak niet verricht en er was in zijn tijd behoefte aan en er was een belemmering om het te verrichten, dan is het verrichten van deze zaak toegestaan als de belemmering verdwijnt. Vb.: het verzamelen van de Qur’aan in één boek.

En als de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam een zaak niet verricht, en er is in zijn tijd geen behoefte aan, dan mag men het na zijn tijd verrichten als het niet een aanbidding betreft en als het één van de vijf einddoelstellingen van de Islamitische jurisprudentie behartigt.


“Al wie een daad verricht die niet volgens onze zaak is, voorwaar, het is verworpen.”

In deze versie heeft de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam het over het verrichten van een daad. Hiermee duidt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam op het feit dat eenieder die een daad verricht die niet conform de Sunnah van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is, deze daad verworpen en niet geaccepteerd wordt en de persoon niet beloond wordt, maar een grote zonde heeft begaan.

Shaykh ibn 3uthaymien rahimahu-llaah heeft gezegd: “De geleerden hebben gezegd: “Deze hadieth is de weegschaal voor de uiterlijke daden, en de hadieth van de intentie is de weegschaal van de innerlijke daden.”

 

De te plukken vruchten:

 1. Deze hadieth beschrijft duidelijk de bid3ah.
 2. Al hetgeen wat in de Islaam geïnnoveerd wordt, is verworpen en bedorven;
 3. Elke vorm van innovatie is slecht, ofwel: er is geen enkele innovatie waar zich goedheid in bevindt.
 4. Al hetgeen de voorschrijver verboden heeft is bedorven en slecht.
 5. Elke persoon die een daad verricht die niet volgens de Sunnah is, begaat een grote zonde, al beweert diegene dat hij een zuivere intentie heeft, en is hij niet degene die de innovatie heeft gedaan.
 6. Als men een aanbidding verricht, die niet volgens de wijze van de Sunnah is, wordt deze aanbidding niet geaccepteerd.
 7. De boodschap van de Islaam is voltooid en vervolmaakt overgebracht door de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.
 8. Niemand onder de dienaren mag iets van de openbaring afhalen, dan wel eraan toevoegen, behalve Allaah subhaanahu wa-ta3aala, of de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam middels een andere openbaring.

 1. Deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
 2. Deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Shaafi3ie en imaam a-Ttabarie. []
 3. Deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie. []
 4. “De voorschrijver” hiermee wordt bedoeld: de Islaam, de bronnen of bewijzen van de Islaam, Allaah subhaanahu wa-ta3aala  en Zijn Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. []
 5. “Mawdoe3” dat is een soort hadieth waarvan de inhoud ervan gelogen is over de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. []